วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2552

คาถาบูชาพระพุทธรูป 11 องค์ และพระพุทธบาท สระบุรี

คาถาบูชาประทีป
ให้จุดประทีป ตะเกียง หรือโคมไฟก็ได้ บูชาพระ แล้วบูชาด้วยพระคาถานี้ 3 จบ เสร็จแล้วกราบลง ตั้งจิตอธิษฐานตามความปรารถนาจะสำเร็จดังตั้งใจ

เตนะ วุตตัง ตาวะติงเส ยะทา พุทโธ ปัณฑุกัมพะละสิลายะ ปาริฉัตตะกะมูลัมหิ วิหาสิ ปะริสุตตะโม ทะสะสะหัสสะโลกะธาตูสุ สันนิปะติตะวานะ เทวะตา ปะยิรูปะสันติ สัมพุทธัง วะสันตัง นักขะมุททะนินะ โกจิ เทโว วัณเณนะ สัมพุทธัสสะ วิโรจะติ สัพเพ เทเว อิติ กัมมะ สัมพุทโธ วะ วิโรจะติ

ข้าพเจ้าขอน้อมอัญเชิญเทพยาดาเจ้าทั้งหลาย
โปรดได้เสด็จมาฟังการสวดมนต์ของข้าพเจ้า
ขอให้มาอนุโมทนา และประสิทธิ์ประสาทพรให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญ

พุทธบูชา มหาเตชะวันโต ธัมมะบูชา มหาปัญโญ สังฆะบูชา มหาโภคะวาโห ติโลกะนาถัง อภิปูชะยามิ

บูชาพระรัตนตรัย

อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง อะภิปูชะยามิ
อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง อะภิปูชะยามิ
อิมินา สักกาเรนะ สังฆัง อะภิปูชะยามิ

กราบพระรัตนตรัย

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ)
สวากขาโต ภะคะวาตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสามิ (กราบ)
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ)
มัยหัง มาตาปิตู นังวะ ปาเทวันทามิ สาทะรัง (กราบ)
ปัญญาวุฒิกะเรเต เต ทินโนวาเทนะมามิหัง (กราบ)

บทนมัสการพระพุทธเจ้า
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

ขอขมาพระรัตนตรัย

วันทามิ พุทธัง สัพพะเมโทสัง ขะมะถะเม ภันเต
วันทามิ ธัมมัง สัพพะเมโทสัง ขะมะถะเม ภันเต
วันทามิ สังฆัง สัพพะเมโทสัง ขะมะถะเม ภันเต

ข้าพเจ้าขอขมากรรม หากกรรมใดที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้วผิดพลาดประการใด
ด้วยกาย วาจา และด้วยใจก็ดี ตั้งแต่อดีตชาติ เป็นต้นมาจวบจนในวันนี้
ทั้งที่ตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดี ทั้งที่ข้าพเจ้า ระลึกได้ก็ดี ระลึกไม่ได้ก็ดี
ทั้งที่ข้าพเจ้ารู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็ดี และรู้เท่าถึงการณ์ก็ดี
ขอทุก ๆ พระองค์ จงโปรดเมตตา อโหสิกรรม ให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญ

บทไตรสรณคมน์

พุทธัง สรณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ
สังฆัง สรณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ พุทธัง สรณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ สังฆัง สรณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ พุทธัง สรณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ สังฆัง สรณัง คัจฉามิ

ปาณาติปาตา เวระมณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
อทินนาทานา เวระมณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
กาเมสุมิจฉาจารา เวระมณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
มุสาวาทา เวระมณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
อิมานิ ปัญจะ สิกขาปะทานิ
สีเลนะ สุคะติง ยันติ สีเลนะ โภคะสัมปะทา
สีเลนะ นิพพุติง ยันติ ตัสมา สีลัง วิโสธะเย

(ก่อนและหลังภาวนาให้เริ่มคิด)
พระพุทธเจ้านิพพานไปแล้ว พระสงฆ์สาวกที่เป็นอริยะนิพพานไปแล้วก็จริง
แต่อำนาจบุญบารมีของท่านไม่ได้เอาไปด้วย ยังทิ้งเอาไว้ให้อยู่คู่วัฏฏะต่อไป
และพระพุทธเจ้า พระสงฆ์ที่เป็นอริยะ ในวงหมื่นจักรวาลอื่นที่ยังทรงพระชนม์อยู่ก็ยังมีอยู่อีกมาก
อำนาจของพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมแผ่ไปไม่มีขอบเขต แผ่ไปไม่มีประมาณอยู่แล้ว
เมื่อใครระลึกนึกถึงก็เป็นอันต่อเชื่อมกับสัญญาณท่านทันที
ฤทธิ์ 10 อย่าง ฤทธิ์อริยะ + ฤทธิ์อธิษฐาน + บุญฤทธิ์

ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐษานขออาราธนาบารมี ขอถึงอำนาจพระพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์
ตังเมสะทีโก มังสุเรโส อะปะนา ปะสุสุปิอะ ธะสีติ ปุวิสิเว กุโกกะโก นมามิหัง
เตชะสุเนมะภูจะนาวิเว นะโมพุทธายะ
พระปัจเจกพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์
พระธรรม พระสงฆ์
จงดลบันดาลบุญที่ข้าพเจ้า เคยสร้างมาตั้งแต่อดีตจนนถึงปัจจุบัน และที่จะมีอีกในอนาคต และกำลังจะสวดมนต์ ภาวนา เจริญสติกรรมฐาน ภาวนาเวลานี้ บุญนี้จงเป็นของ เทวดาที่ปกปักรักษา พระพุทธเมตตา หลวงพ่อองค์ดำ พระแก้วมรกต พระพุทธสิหิงค์ พระพุทธชินราช หลวงพ่อวัดไร่ขิง หลวงพ่อพุทธมงคล หลวงพ่อวัดบ้านแหลม นะมะนะหลวงพ่อโสธร หลวงพ่อโต บางพลี หลวงพ่อทอง วัดเขาตะเครา หลวงพ่อโต วัดพนัญเชิง หลวงพ่อทอง วัดไตรมิตร พระสีวลี พระสังขกาจย์ พระอุปคุต
หลวงปู่อรุกขะเทวา โพธิรังษี จักระพรหมมุนี อิกะวิติ พุทโธ
พระครู พ่อครูมเหสักข์ปลัยโกฏิมหาพรหมฤษี อิติปิโส ภควา โชคดี พระฤษีสัจจพันธ์ พ่อแก่
หลวงปู่ทวด สมเด็จพระพุฒาจารย์ โต วัดระฆัง หลวงพ่อเงิน พุทธโชติ หลวงพ่อแย้ม หลวงปู่ศุข หลวงปู่มั่น หลวงพ่อดำ วัดมุจลินท์ หลวงพ่อปาน หลวงปู่แหวน หลวงปูเทสก์ ท่านพ่อลี หลวงพ่อหนอ หลวงพ่อสด หลวงพ่อฤษีลิงดำ
ครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกนาม บิดามารดาทุกภพทุกชาติ
บุญนี้จงเป็นของเทวดาผู้รักษาตัวข้าทุกรูปทุกนาม เทวดาผู้รักษาบุตรของข้า เทวดาที่ดูแลบ้าน อาคาร ร้านค้า กิจการค้า
ในขณะสวดมนต์และนั่งสมาธิหากเกิดบุญกุศลขึ้นเมื่อใดขอให้ท่านอธิษฐานเอาบุญจากข้าพเจ้าไปได้เลย
เมื่อท่านทั้งหลายได้บุญแล้ว จงมีความสุข ความเจริญ มีฤทธิ์อำนาจ มีอิทธิฤทธิ์ จงทรงญานบารมีสูง ๆ ยิ่งขึ้นไปเทอญ

ข้าทำด้วยความบริสุทธิ์ใจ ขอให้พ้นทุกข์ ขอให้กรรมที่ดีนี้ตอบสนองข้าทั้งในชาตินี้และชาติหน้า
จงช่วยเหลือให้ผู้ส่งบุญให้ได้รับความสำเร็จในหน้าที่การงาน พบช่องทางทำมาหากินที่แจ้งชัด
โปรดช่วยเหลือธุรกิจ การค้า กิจการที่อยู่นี้รุ่งเรือง เรียกลูกค้ามาอุดหนุนให้มาก ๆ ด้วย
ให้ประสพความสำเร็จ เจริญรุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้น มีความสุขร่วมกันตลอดกาลนานเทอญ

พุทธัง ชีวิตัง ยะวะ นิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ
อิติปิโส ภควา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร
ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะ มะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ

ธัมมัง ชีวิตัง ยาวะ นิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ
สวากขาโต ภะคะวาตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ

สังฆัง ชีวิตัง ยาวะ นิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลี กะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ

คาถามหาเศรษฐี ของพระพุทธเจ้า

อัตตะทัตถัง ปะรัตเถนะ พะหุนาปิ นะ หาปะเย
อัตถะทัตถะ มะภิญญายะ สะทัตถะปะสุโต สิยา

ตาข่ายเพชรพระพุทธเจ้า

ชาโล มะหาชาโล ชาลัง มะหาชาลัง ชาลิเต มะหาชาลิเต ชาลิตัง มะหาชาลิตัง มุตเต มุตเต สัมปัตเต
มุตตัง สัมปัตตัง สุตัง คะมิติสุตัง คะมิติ มัคคะยีติ ทิฏฐิลา ทัณฑะลา มัณฑะลาโรคิลา กะระลา ทุพพิลา
ริตติ ริตติ กิตติ กิตติ มิตติ มิตติ จิตติ จิตติ มุตติ มุตติ จุตติ จุตติ ธาระณี ธาระณีติ อิทัง ธาระณะปะริตตัง

หลวงพ่อเมตตา พุทธคยา ประเทศอินเดีย
อิติปิโสภะคะวา พุทธะเมตตัง สุวัณณะ ปะฏิมัง

หลวงพ่อดำ นาลันทา ประเทศอินเดีย

อิติปิโส ภะคะวา กาฬะวัณณะ พุทธะปะฏิมัง
พุทธะเมตตัง จิตตัง มะมะ พุทธะพุทธานุภาเวนะ
ธัมมะเมตตัง จิตตัง มะมะ ธัมมะธัมมานุภาเวนะ
สังฆะเมตตัง จิตตัง มะมะ สังฆะสังฆานุภาเวนะ

ขอพุทธานุภาพ ธัมมานุภาพ สังฆานุภาพ พุทธบารมี ธัมมบารมี สังฆะบารมี
พุทธัง อธิษฐาน บารมี ธัมมัง อธิษฐาน บารมี สังฆัง อธิษฐาน บารมี

ที่ข้าพเจ้า.................ได้บูชาแล้ว
จงมีพลานุภาพอันยิ่งใหญ่ จงดลบันดาลส่งผลให้ข้าพเจ้า และครอบครัวมีอุดมมงคลอันสูงสุด ประสพพบแต่สิ่งที่เป็นมงคลดี ๆ
คนดี ๆขอให้เข้ามาในชีวิต มีสติปัญญาดี ธุรกิจการงานของข้าพเจ้า จงชนะ ปลอดภัย ร่ำรวย ไม่จน โชคดี
ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีร่างกายและสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ ในที่สุดขอให้ข้าพเจ้ามีปัญญาได้ดวงตาเห็นธรรม
รู้แจ้ง เห็นจริง ในอริยสัจ 4 ได้ตาทิพย์ หูทิพย์ และเจโตปริยะญาณพร้อมทั้งเกิดดวงตาเห็นธรรม ได้สำเร็จมรรคผล นิพพานเทอญ

ขอพระองค์ท่านได้โปรดประทานพร ให้ข้าพเจ้าพ้นจาก สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย
สัพพะเคราห์ เสนียดจัญไร บุคคลพาล ศัตรูหมู่มาร จงพ้นไปจากตัวข้าพเจ้า

สิทธิกิจจัง สิทธิกัมมัง สิทธิการิยตถาคโต สิทธิเตโช ชะโยนิจจัง สิทธิลาโภนิรันตะรัง สัพพะสิทธิ ภะวันตุโว
ขอให้ได้ซึ่ง โภคสมบัติ บริวารสมบัติ กุศลสมบัติ มนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ นิพพานสมบัติ


พระประธานอุโบสถ วัดพระปฐมเจดีย์ นครปฐม

อิติปิโส ภควา...
พาหุง...
ชยันโต....

พระแก้วมรกต กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 500

วาละลุกัง สังวาตัง

พุทธะ มะหามณีระตะนะ ปะฎิมากะรัง ปูเชมิ
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ มะหาเตโช เจวะ มะหาปัญโญ จะ มะหาโภโค จะ มะหายะโส จะ ภะวันตุเม นิพพานัสสะ ปัจจะโย โหตุ

พระพุทธสิหิงค์ เชียงใหม่ พ.ศ. 700
อิติ ปะวะระสิหิงโค อุตตะมะยะโสปิ เตโช ยัตถะ กัตถะ จิตโตโส สักกาโร อุปาโท
สะกาละ พุทธะสาสะนัง โชตะยันโตวะ ทีโป สุระนะเรหิ มะหิโต ธะระมาโนวะ พุทโธ ติ


พระพุทธชินราช พิษณุโลก พ.ศ. 1500

กาเยนะ วาจายะ เจตะสา วา ชินะราชะพุทธะรูปังสิริธัมมะติปิฏะกะราเชนะ กะตัง นะมามิหัง

กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา เทวะนะคะเร จักกิวังสัสสะ
ปัญจะมะ มะหาราเชนะ ชินะราชาพุทธะรูปัง กะตัง นะมามิหัง

อิเมหิ นานาสักกาเรหิ อะภิปูชิเตหิ ทีฆายุโก โหมิ อะโรโค สุขิโต สิทธิกิจจัง สิทธิกัมมัง ปิยัง มะมะ
ปะสิทธิลาโภ ชะโย โหตุ สัพพะทา พุทธชินะราชา อภิปาเลตุมัง นะโมพุทธายะ

นะชาลิติ ประสิทธิลาภา ปะสันนะ นะจิตตา สะทาโหติ ปิยังมะมะ สัพเพชะนา พะหูชะนา สัพเพทิสา สะมาขะตา
กาละโภชะนา วิกาละโภชะนา อาคัจฉันติ


หลวงพ่อวัดไร่ขิง นครปฐม
กาเยนะ วาจายะ วะเจตะสา มะเหสักขายะ เทวะตายะ อะภิปาถิตัง อิทธิปาฏิหาริกัง มังคะละ จินตารามะ
พุทธะปฏิมาการัง ปูชามิหัง ยาวะชีวัญจะ สุกัมมิโก สุขะปัตถิตายะ

หลวงพ่อวัดบ้านแหลม แม่กลอง สมุทรสงคราม ก่อน พ.ศ. 2370

นะ มะ ระ อะ นะ เท วะ อะ
สะทา วะชิระสะมุททะวะระวิหาเร ปะติฏฐิตัง นะระเทเวหิ ปูชิตัง ปัตตะหัตถัง พุทธะรูปัง อะหัง วันทามิ ทูระโต

พระคาถาหลวงพ่อโสธร ฉะเชิงเทรา ก่อน พ.ศ. 2451

อิติ อิติ อิติ โสธโร นะ โม พุท ธา ยะ ยะ ธา พุทธ โม นะ

นะ ทรงฟ้า โม ทรงดิน พุทธ ทรงสินธุ์ ธา ทรงสมุทร ยะ ทรงอากาศ
พุทธังแคล้วคลาด ธัมมังแคล้วคลาด สังฆังแคล้วคลาด ศัตรูภัยพาลวินาศสันติ

นะกะโร กุกกุสันโธ สิโรมัชเฌ โมกาโร โกนาคะมะโน นานาจิตเตพุทธะกาโร กัสสะโปพุทโธ จะ ทะเวเนเต
ธากาโร ศรีศากกะยะมุนี โคตะโม ยะกันเน ยะกาโร อะริยะ เมตตรัยโย ชิวหาทีเต ปัญจะพุทธา นะมามิหัง

โสธะรัง นามะ อิทธิปฏิหาริกะรัง พุทธะรูปัง อะหัง วันทามิ สัพพะโส

พุทธะบูชา มะหาเตชะวันโต ธัมมะบูชา มะหาปัญโญ สังฆะบูชา มะหาโภคะวะโห

พุทธัง อาราธนานัง ธัมมัง อาราธนานัง สังฆัง อาราธนานัง
พุทธานุภาเวนะ ธัมมานุภาเวนะ สังฆานุภาเวนะ
ฆังรังขตุมหาลาภา ภวันตุเม

นะโมพุทธายะ อิกะวิติพุทโธ นะมะพะธะ จะภะกะสะ พุทธะสังมิ มะอะอุ อะสังวิสุโลปุสะพุภะ จะภะกะสะ
อิสวาสุ นะมะอะอุ สุสวาอิ อุอะมะนะ ทุสะนิมะ

หลวงพ่อโต บางพลี สมุทรปราการ

อิมินาสักกาเรนะ พุทธะมหานุภาโว อิมินาสักกาเรนะ ธัมมะมหานุภาโว อิมินา สักกาเรนะ สังฆะมหานุภาโว
อิเมยันตา มหาเตชา มหานุภาตะชาติกา มหามังคะละ สัมพุทตา อันตราเยวินาสะกา
สัพพะถะสุขะ สัมพุทตา อเนกาคุณันตา นานับปะโก สัพพะทุกขัง สัพพะภะยัง สัพพะโรคัง วินาสสันติ
สัพพะลาภัง สัพพะสุขัง ภะวันตุเม

หลวงพ่อทอง วัดเขาตะเครา บ้านแหลม เพชรบุรี
กาเยนะ วาจายะ มะยะเจตะสา มาระวิชะยัง สุวัณณะมายัง มะหาเตชัง มะหาลาภัง พุทธะปฏิมัง เมตตาจิตตัง
นะมามิหัง โอมะ ศรี ศรี ชัยยะ ชัยยะ สัพพะทุกขา อุปัททวา สัพพันตะรายา สัพพะโรคา วินาสสันติ
สะทาโสตถี ภะวันตุ เม

พุทโธ เม สัตตะรัตตะนะ ปาการัง อัมหากัง สรณังคัจฉามิ ธัมโม เม สัตตะรัตตะนะ ปาการัง อัมหากัง สรณังคัจฉามิ
สังโฆ เม สัตตะรัตตะนะ ปาการัง อัมหากัง สรณังคัจฉามิ

สุสุ ระระ ทาทา โสโส นะโมพุทธายะ พุทธะเมตตา อะระหัง ปิติ โธ ปราณี ปิติ อะระหัง

หลวงพ่อทองสุโขทัยไตรมิตร กรุงเทพมหานคร
อิ สะวา สุ สะวา สุ อิ สะวา อิ พุทธะ ปิติอิ นชาลีติ ประสิทธิเม

พระไตรรัตนนายก หลวงพ่อโต วัดพนันเชิง อยุธยา
โตเสนโต วะระธัมเมนะ โตสัฏฐาเน สิเว วะเร โตสัง อะกาสิ ชันตูนัง โตสะ จิตตัง นะมามิหัง

หลวงพ่อพระใส หนองคาย
อะหัง พุทโธ โพธิชะโย เสยยะคุโณ โพธิสัตโต มะหาลาโภ ปิยัง มะมะ ภะวันตุ โน โหตุ สัพพะทา

หลวงพ่อเพชร วัดท่าหลวง จังหวัดพิจิตร

กาเยนะ วาจายะ เจตะสา วา วะชิรัง นามะ ปะฏิมัง อิทธิปาฏิหาริกะรัง พุทธะรูปัง อะหัง วันทามิ สัพพะโส สะทาโสตถี ภะวันตุ เมฯ

หลวงพ่อโต วัดป่าเลไลย์วรวิหาร สุพรรณบุรี
โตเสนโต วะระธัมเมนะ โตสัฏฐาเน สิเว วะเร โตสัง อะกาสิ ชันตูนัง โตสะจิตตัง นะมามิหัง

หลวงพ่อพุทธมงคล อะสังวิสุโลปุสะพุภะ อิสวาสุ สุสวาอิ พุทธปิติอิ จะพะกะสะ พามาอุกาสะนะทุ
อิระชะคะตะระสา ติหังจะโตโรถินัง ปิสัมละโลปุสัตพุทธ โสมาณกะริถาโธ ภะสัมสัมวิสะเทภะ คะพุทธปันทูธัมวะคะ
วาโธโนอะมะมะวา อะวิสุนุสสานุสติ อิติปารมิตาติงสา อิติสัพพัญญูมาคะตา อิติปิโสจะเตนะโม มะอะอุ พุทธะสังมิ
อิติปิโส วิเสเสอิ อิเสเสพุทธนาเมอิ อิโสตังพุทธปิติอิ นะมะนะอะ นอกอนะกะ กอออนออะ นะอะกะอัง
อุมิอะมิ มะหิสุตัง สุนะพุทธัง สุอะนะอะนะมะพะทะ จะภะกะสะ นะโมพุทธายะ เตชะสุเนมะภูจะนาวิเว
อิตินะเย ปะรังยุตเต มหาลาโภ โหนุ ภะวันตุเม

ธะนังโภคัง ทุสะมะนิ ธะนังโภคง ทุสะมะนะ อุมิอะมิ มะหิสุตัง สุนะพุทธัง อะสุนะอะ นะมะพะทะ จะพะกะสะ
นะโมพุทธายะ เตชะสุเนมะภูจะนาวิเว อิตินะเยปะรังยุตเตมหาลาโภ โหตุภะวันตุเม

รอยพระพุทธบาท สระบุรี (พระฤษีสัจจพันธ์ ขอให้ประทับรอยพระบาทนั้น)
สัจจะ สัจจัง อะระหัง ภควา นมามิหัง

พระสยามเทวาทิราช

สยามะเทวาธิราชา เทวาติเทวา มหิทธิกา เทยยรัฏฐัง อนุรักขันตุ อาโรคะเยเนะ สุเขนะ จะ
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ สุวัตถิ โหตุ สัพพะทา สยามะเทวานุภาเวนะ สยามะเทวะเตชะสา
ทุกขะโรคะภะยา เวรา โสกา สัตตุ จุปัททวา อะเนกา อันตะรายาปิ วินัสสันตุ อะเสสะโน

ชะยะสิทธิ ธะนัง ลาภัง โสถถิภาคะยัง สุขัง พะลัง สิริ อายุจะ วัณโณ จะ โภคัง วุฑฒิ จะ ยะสะวา
สะตะวัสสา จะ อายู จะ ชีวิสิทธิ ภะวันตุ เม

พระศรีอริยเมตไตรย

ธุระนะสิ ธุรินะสะ กะระ นะโมพุทธายะ การะ ไมตรี เมตัง จิตติธะนัง ชีวิตัง จุติ นะมะนะอะ นอกอนะกะ กอออนออะ นะอะกะอัง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ป้ายกำกับ

ป้ายกำกับ

Loading...